Wedstrijdregelement


WEDSTRIJDREGLEMENT Z.B.V.V.

HOOFDSTUK I

ARTIKEL 1.
Een ieder wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen in het wedstrijdreglement.

ARTIKEL 2.
In het ALGEMEEN zijn de NEVOBO-regels van toepassing, waarbij in acht moet worden genomen dat recreatie, ontspanning en sportiviteit voorop staan in onze vereniging.

ARTIKEL 3.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel of schade.

ARTIKEL 4.
Ten aanzien van hen die zich misdragen, in welke vorm en hoedanigheid dan ook, kunnen door het bestuur sancties worden genomen.

ARTIKEL 5.
A. De deelnemers en de scheidsrechters moeten ervoor zorgen dat de hal, de kleedkamers en alles wat daar bij hoort, netjes en in goede staat wordt achtergelaten.
B. De leden zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van hun supporters.

ARTIKEL 6.
A. Uitslagen, (set)standen en nieuws in het belang van de vereniging zullen zoveel mogelijk op gepaste tijden worden bekendgemaakt.
B. Tegen de setstanden en uitslagen kan, tot 1 week na bekendmaking op de website, geprotesteerd worden. Dit protest moet dan uiterlijk binnen een week na bekendmaking in de hal schriftelijk bij het wedstrijdsecretariaat ingediend zijn. Protesten welke later binnen komen worden NIET in behandeling genomen.

ARTIKEL 7.
Voor diverse (wedstrijd)evenementen kunnen prijzen beschikbaar worden gesteld, hetzij door de vereniging, hetzij door de leden.

ARTIKEL 8.
In de Hanzehal kunnen gevonden voorwerpen worden gedeponeerd in de kist bij de trap in de hal.

ARTIKEL 9.
Voor een toernooi of bekerprogramma kunnen andere reglementen van toepassing zijn. Voor eventuele promotie / degradatiewedstrijden gelden dezelfde bepalingen als die voor de competitiewedstrijden.

ARTIKEL 10.
Een ieder wordt verzocht geen waardevolle spullen mee te nemen naar de sporthal.

HOOFDSTUK II

ARTIKEL 11.
A. De minimum leeftijd voor de deelnemers van de Z.B.V.V. is 16 jaar. Bij twijfel is het bestuur van de Z.B.V.V. gerechtigd om een bewijs van de leeftijd op te vragen bij het betreffende lid. Indien dit dan niet overlegd kan worden is de deelnemer niet speelgerechtigd.
B. Alle mutaties betreffende het inschrijfformulier en de deelnemerslijst(en) moeten onmiddellijk schriftelijk worden doorgegeven aan het secretariaat van de vereniging.
C. Een deelnemer mag uitsluitend voor één lid speelgerechtigd zijn en mag dus niet uitkomen voor een ander lid binnen de Z.B.V.V. Een uitzondering wordt gemaakt bij inlenen. Zie hiervoor het inleenreglement. Bij andere uitzonderingen moet de A.L.V. akkoord zijn.
D. Overschrijving van een deelnemer naar een ander lid van de Z.B.V.V. is alleen mogelijk per 1 augustus en per 1 januari. Dit moet door beide leden schriftelijk worden doorgegeven aan het secretariaat.

ARTIKEL 12.
Het willen spelen van wedstrijden op bepaalde tijden, het afzeggen van wedstrijden e.d. hebben tot gevolg dat andere leden c.q. teams ernstig (kunnen) worden benadeeld. Een gelijkmatige verdeling van wedstrijden, aanvangstijden, aanwijzing van scheidsrechters e.d. komt op die manier ernstig in het gedrang. Dit kan dus alleen in uitzonderlijke gevallen mits beargumenteerd en ruim van tevoren aangekondigd.

ARTIKEL 13.
A. Ieder team moet een scheidsrechter leveren. Bij verhindering dient binnen de eigen gelederen een vervanger te worden aangesteld.
B. Indien een team geen scheidsrechter levert zal het desbetreffende lid een boete worden opgelegd. De hoogte van deze boete wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
C. Het verdient aanbeveling als de thuisspelende teams een teller leveren.
D. Indien er geen teller aanwezig is, moet de scheidsrechter de wedstrijd door laten gaan.

ARTIKEL 14.
A. Bijzonderheden inzake teams en scheidsrechters moeten uiterlijk maandag 12.00 uur zijn gemeld bij het adres van de bijzonderheden. (zie bijlage wedstrijdreglement).
B. Bij het niet tijdig melden hiervan wordt aan het desbetreffende lid een extra boete opgelegd. (hoogte wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering).
C. Bijzonderheden inzake wedstrijden kunnen op het wedstrijdformulier vermeld worden. Deze bijzonderheden kunnen ook doorgegeven worden aan een Zaal-Aanspreek-Punt. (ZAP-er). Iemand kan alleen op vrijwillige basis ZAP-er zijn.

ARTIKEL 15.
Deelnemers van de eerste wedstrijd zijn verantwoordelijk voor het speelklaar maken van de speelvelden, zodat tijdig kan worden begonnen.

ARTIKEL 16.
A. De beide teams van de laatste wedstrijd op een veld zijn verplicht het veld op te ruimen. Indien één van deze teams nog moet spelen geldt deze verplichting alleen voor het andere team.
B. Voor aanvang van de laatste wedstrijd op een veld dient de scheidsrechter de aanvoerders van beide teams (als extra waarschuwing) in kennis te stellen van de taak / taken na afloop van de wedstrijd.

ARTIKEL 17.
Aangeraden wordt per team te zorgen voor de hoogst noodzakelijke E.H.B.O.-spullen.

ARTIKEL 18.
De wisselbeker(s) komt / komen definitief in het bezit wanneer een team deze vijf maal totaal óf drie maal achter elkaar heeft gewonnen.

HOOFDSTUK III

ARTIKEL 19.
Een team dient tijdens de wedstrijden uit te komen met die deelnemers die voor aanvang van het seizoen middels de deelnemerslijst werden opgegeven voor het desbetreffende team. Een uitzondering wordt gemaakt bij het zgn. inlenen. Zie hiervoor het inleenreglement.
Het is niet toegestaan dat een compleet ander team invalt.

ARTIKEL 20.
A. Aan de wedstrijden kan uitsluitend worden deelgenomen door gemengde teams, die tijdens de wedstrijden moeten voldoen aan een spelersverhouding van 4 dames en 2 heren, 2 dames en 4 heren of 3 dames en 3 heren.
B. 1. Wanneer men de wedstrijd met 6 spelers begint en er ontstaat een blessure bij een van de spelers, dan mag de wedstrijd met 5 personen worden doorgespeeld. Deze wedstrijd telt gewoon mee voor de competitie. Een eventuele laatkomer mag bij aanvang van de eerstvolgende set meespelen; de lopende set moet met 5 spelers uitgespeeld worden.
2. Wanneer men de wedstrijd met meer dan 6 personen begint, doch men heeft maar 2 dames of 2 heren en een van deze raakt geblesseerd, dan mag men de wedstrijd met 5 personen uitspelen. Er mag dus niet worden aangevuld (zie art. 20 a). Hiervoor wordt een uitzondering gemaakt bij het zgn. inlenen. Zie hiervoor het inleenreglement. Deze wedstrijd telt gewoon mee voor de competitie.
4. Bovengenoemde regels beschreven in punt B-1 en B-2 gelden niet als reeds een blessure aanwezig is of ontstaat tijdens de 'warming up'. In dit geval treedt artikel 23-A-1 in werking.
C. 1. Een team dat incompleet is moet de wedstrijd spelen, mits er 4 personen aanwezig zijn en men voldoet aan het minimum van 2 vrouwelijke spelers.
D. 5. Als de wedstrijd met 5 personen is begonnen en er komt alsnog een 6e speler, dan mag deze bij aanvang van de eerstvolgende set meespelen, de lopende set moet met 5 spelers uitgespeeld worden.

ARTIKEL 21.
Voor iedere wedstrijd dienen de scheidsrechter en de deelnemers tijdig aanwezig te zijn, d.w.z. minimaal een kwartier voor de officiële aanvangstijd. (d.w.z. de op het wedstrijdformulier vermelde tijd).
Mochten de teams compleet zijn en voldoen aan de juiste spelersverhouding dan kan de scheidsrechter beslissen de wedstrijd eerder te laten beginnen.

ARTIKEL 22.
Een team, dat binnen een kwartier na de officiële aanvangstijd (te laat) verschijnt en dus schuldig is aan het te laat aanvangen van de wedstrijd, kan de wedstrijd normaal spelen, met dien verstande dat deze wedstrijd moet eindigen op exact het aanvangstijdstip van de
volgende wedstrijd, of het tijdstip waarop een volgende wedstrijd gepland zou zijn, met inachtneming van de normale wedstrijdduur. Het tijdstip van het einde der te spelen wedstrijden is ook als zodanig aan te merken.
Indien de wedstrijd niet volledig is gespeeld, krijgt het team dat te laat is verschenen de resterende punten als verloren toegewezen.
De wedstrijd wordt niet overgespeeld of op een ander tijdstip verder gespeeld. Ze telt normaal mee voor de competitie.
Als een team meer dan een kwartier na de officiële aanvangstijd verschijnt, treedt artikel 24 in werking.

ARTIKEL 23.
A. 1. Een team dat niet verschijnt of niet voldoet aan de spelersverhouding (art.20) krijgt direct 3 punten in mindering gebracht. De tegenstander, die wel aan de voorwaarden voldoet, krijgt geen wedstrijdpunten toegekend.
2. Indien beide teams niet verschijnen of niet voldoen aan de spelersverhouding krijgen beide teams direct 3 punten in mindering gebracht.
3. De wedstrijdcommissie kan bepalen dat de wedstrijd wordt ingehaald op een door hen te bepalen datum, tijd en plaats. Alle hiervoor te maken kosten worden bij de leden van de in gebreke gebleven team(s) in rekening gebracht.
4. Indien voor de inhaalwedstrijd een team niet verschijnt of niet voldoet aan de spelersverhouding (art.20) wordt dit team drie punten in mindering gebracht en wordt een boete opgelegd. De wedstrijd wordt dan niet meer overgespeeld. De tegenstander krijgt geen wedstrijdpunten toegekend.
5. Indien voor de inhaalwedstrijd beide teams niet verschijnen of niet voldoen aan de spelersverhouding (art.20), krijgen beide teams drie punten in mindering en wordt een boete opgelegd. De wedstrijd wordt dan niet meer overgespeeld.
B. 1. Drie punten worden niet in mindering gebracht als een team zich minimaal 14 dagen van tevoren schriftelijk heeft afgemeld bij het wedstrijdsecretariaat. Ook wordt er dan geen boete opgelegd.
2. Als een wedstrijd binnen 14 dagen wordt afgezegd vanwege bedrijfsvoering, worden geen punten in mindering gebracht en geen boete opgelegd, mits men hiervan een schriftelijk bewijs van de directie of personeelszaken aan het wedstrijdsecretariaat overlegt.
3. De wedstrijden onder 23-B kunnen opnieuw worden vastgesteld. Alle hiervoor te maken kosten worden bij de desbetreffende team(s) in rekening gebracht.
C. Indien aan het eind van een halve competitie de teams niet hetzelfde aantal wedstrijden hebben gespeeld, zal (ten behoeve van de promotie- en degradatieregeling) het gemiddelde worden toegepast door het aantal behaalde wedstrijdpunten, inclusief de in mindering gebrachte, te delen door het aantal wedstrijden.
D. 1. Blijft een team meer dan tweemaal in gebreke, dan kunnen hardere maatregelen volgen.
2. Maakt een team zich tweemaal schuldig door tijdens een inhaalwedstrijd in gebreke te blijven, dan zal dit betreffende team aan het eind van een halve competitie op de laatste plaats in haar klasse worden gezet.
E. Indien een team niet voldoet aan de spelersverhouding zoals gesteld in art. 20of als een team niet komt opdagen, krijgt dit team een boete opgelegd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 24.
Indien voor de wedstrijd blijkt dat er niet voor de competitie gespeeld kan worden, mag er vriendschappelijk tegen elkaar worden gespeeld. De voor deze wedstrijd aangewezen scheidsrechter moet dan fluiten. De scheidsrechter moet hiervan duidelijk en uitgebreid notitie maken op het wedstrijdformulier (zie art. 28). De uitslag van deze wedstrijd is niet van invloed op de stand in de competitie.

ARTIKEL 25.
Mochten in de (halve) competitie teams gelijk zijn geëindigd dan zal het setsaldo beslissing moeten brengen. Mocht die gelijk zijn, dan zal worden gekeken naar de positieve setpunten. Is er dan nog geen beslissing gevallen, dan zullen de resultaten van de gespeelde (halve) competitiewedstrijden tussen de gelijk geëindigde teams een beslissing moeten brengen. Mocht ook dit gelijk zijn, dan bepaalt het lot.

HOOFDSTUK IV

ARTIKEL 26.
A. Er wordt gespeeld volgens het Rally Point Systeem.
B. Een wedstrijd bestaat uit drie sets ongeacht de stand na twee sets.
C. Een set is gewonnen wanneer er 25 punten zijn behaald, met dien verstande dat er 2 punten verschil moeten zijn. Deze regel wordt opgeheven bij een stand van 29 - 29. Het team wat dan als eerste 30 punten haalt heeft de set gewonnen (Uitgezonderd zie lid D)
D. Als de derde set beslissend is voor de winst (bij 1 - 1 setstand) dan moet er indien de 25 punten behaald zijn worden doorgespeeld tot een verschil van 2 punten.

ARTIKEL 27.
De wedstrijdpunten worden toegekend gelijk het aantal gewonnen sets.

ARTIKEL 28.
De scheidsrechters en eventueel de aanvoerders van de teams hebben de plicht alle schadegevallen en alle bijzonderheden inzake de teams, deelnemers, toeschouwers en de wedstrijd te vermelden op het wedstrijdformulier in de daarvoor beschikbaar gestelde ruimte of voorts aan de achterzijde. Indien de scheidsrechter dit nalaat, zijn de aanvoerders verplicht alsnog de bijzonderheden op het wedstrijdformulier te vermelden.

ARTIKEL 29.
De kleding wordt volkomen vrij gelaten, met uitzondering van de schoenen. Er dient te worden gespeeld op sportschoenen die geen zwarte strepen op de vloer achterlaten.

ARTIKEL 30.
Een wedstrijd wordt gespeeld met een goede wedstrijdbal die elk team dient te bezitten.

ARTIKEL 31.
Voor de wedstrijd en na de tweede set vindt een toss plaats.

ARTIKEL 32.
Tijdens de derde set wordt niet van veld gewisseld.

ARTIKEL 33.
De nethoogte is op dameshoogte : 2.24 meter.
Voorstel: in de 1e klasse nethoogte 2.35 meter, 2e klasse nethoogte 2.24 meter.

ARTIKEL 34.
De opslagzone is een 9 meter brede zone achter de achterlijn. Deze is begrensd door het denkbeeldig doortrekken van de beide zijlijnen.

ARTIKEL 35.
Het zogenaamde "indraaien" is niet toegestaan.

ARTIKEL 36.
Het is toegestaan per set 6 spelers te wisselen. Alvorens tot een wissel over te gaan dient uitsluitend de aanvoerder de scheidsrechter daarvan in kennis te stellen. De spelersverhouding moet intact blijven (art. 20).

ARTIKEL 37.
Uitsluitend de aanvoerder is gerechtigd per set 2 time-outs van 30 seconden aan te vragen bij de scheidsrechter.

ARTIKEL 38.
A. De beslissing van de scheidsrechter is bindend.
B. Scheidsrechters zullen vooral letten op net- en voetfouten. De middenlijn (onder het net) mag niet worden aangeraakt.
C. Spelers mogen het net en de antenne niet beroeren.
D. Netservice is toegestaan.

ARTIKEL 39.
A. Scheidsrechters dienen een vlot verloop van de wedstrijden te bevorderen; vlug en duidelijk fluiten en vlot laten wisselen.
B. Indien een scheidsrechter zich schuldig maakt aan het niet juist toepassen van de regels en daardoor een inhaalwedstrijd veroorzaakt, worden de kosten van die inhaalwedstrijd verhaald op het lid waarvoor de scheidsrechter uitkomt / optreedt.
C. Indien een scheidsrechter zich schuldig maakt aan het te laat aanvangen van een wedstrijd kunnen de kosten voor die verloren tijd in rekening worden gebracht aan het lid waarvoor de scheidsrechter uitkomt / optreedt.
D. Indien een scheidsrechter verbaal of non-verbaal beledigd wordt door een speler, of de speler na meerdere verzoeken niet naar de scheidsrechter luistert, kan de scheidsrechter een gele kaart trekken. Bij het laten zien van een gele kaart aan een team, krijgt het andere team een punt en de opslag.

HOOFDSTUK V

ARTIKEL 40.
De wedstrijdcommissie draagt er zorg voor dat de wedstrijdformulieren in de sporthal aanwezig zijn voordat de wedstrijden beginnen.

ARTIKEL 41.
De eerste scheidsrechters dienen voor aanvang van de eerste wedstrijd na te gaan of er bijzonderheden zijn te constateren. Vernielingen, overstromingen, schade e.d. dienen duidelijk te worden vermeld op het wedstrijdformulier met vermelding van de plaats, het tijdstip en de aard van de schade.

Hiermee vervalt het voorgaand Wedstrijdreglement Z.B.V.V.

Zutphen, mei 2016