Statuten


Heden de negende oktober negentienhonderd tachtig, verschenen voor mij, SIMON PETRUS KOOPMAN, notaris ter standplaats Zutphen:
1.de Heer Jan Hendrik Evers, administratief medewerker, wonende te Zutphen, Hemonystraat 5, geboren één en dertig januari negentienhonderd twee en vijftig;
2.de Heer Hendrik Bruggink, rijksambtenaar, wonende te Zutphen, de Moesmate 176, geboren één en dertig december negentienhonderd één en veertig;
3.de Heer Willem Geurt Liet, werkvoorbereider, wonende te Zutphen, Sidneystraat 62, geboren acht juli negentienhonderd één en vijftig.
De comparanten verklaarden:
- dat zij op tien juni negentienhonderd tachtig hebben opgericht de vereniging: "Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging" (Z.B.V.V.), gevestigd te Zutphen;
- dat zij bij deze de statuten voor gemelde vereniging wensen te doen konstateren, welke statuten luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam "Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging", (verkort genaamd: Z.B.V.V.).
Zij is gevestigd te Zutphen.

DUUR

Artikel 2.
De vereniging is opgericht op tien juni negentienhonderd tachtig voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar en het boekjaar der vereniging lopen van één juni tot en met één en dertig mei.

DOEL

Artikel 3:
Het doel van de vereniging is:
a. het coördineren van de aktiviteiten van bedrijven, instellingen en personeelsverenigingen, die onder de naam van "Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging" in recreatief verband de volleybalsport beoefenen;
b. het organiseren van wedstrijden in competitieverband;
c. het beheer van de aan de vereniging toebehorende sport- en recreatie-attributen
d. het beheer van de aan de vereniging toebehorende geldmiddelen.


De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
l. het verlenen van steun aan de leden, die langs recreatieve weg volleybalsport willen beoefenen;
2.sportiviteit en recreatie als hoogste goed in haar programma op te nemen;
3.samenwerking met die instanties en organisaties, die het doel van de vereniging (kunnen) bevorderen;
4.alle andere haar ten dienste staande wettige middelen.

LEDEN.

Artikel 4:
Hieronder worden verstaan: de bedrijven, instellingen en personeelsverenigingen, die de volleybalsport beoefenen binnen het verband van de vereniging.

DONATEURS.

Artikel 4a.
Hieronder worden verstaan bedrijven, instellingen, personeelsverenigingen en particuliere personen, die met het doel van de vereniging sympathiseren en haar geldelijke en/of materiële steun verlenen.

DEELNEMERS.

Artikel 4b.
Hieronder worden verstaan de personen, die namens de aangesloten leden, als bedoeld in artikel 4, volleybalwedstrijden in competitieverband spelen.
Artikel 5.
Het lidmaatschap wordt verkregen en beëindigd door schriftelijk daarvan mededeling te doen aan de secretaris.
Het lidmaatschap van een aangesloten bedrijf, instelling of personeelsvereniging kan door het bestuur van de vereniging worden beëindigd in de volgende gevallen:
1.als het lid zelf, dan wel zijn/haar spelers zich zodanig gedragen, dat de naam van de vereniging, zulks ter beoordeling van het bestuur, ernstig wordt geschaad;
2.als zijn/haar spelers opzettelijk schade toebrengen aan de door de vereniging beheerde sportattributen;
3.als zijn/haar spelers opzettelijk schade toebrengen aan de door de Gemeente Zutphen of andere instellingen beschikbaar gestelde lokaliteiten en attributen.

BESTUUR.

Artikel 6.
a.Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden, doch tenminste drie, die door de ledenvergadering worden gekozen.
b De voorzitter wordt door de ledenvergadering in funktie gekozen: de funkties van de overige bestuursleden worden in onderling overleg verdeeld.
c.Kandidaten voor het bestuur kunnen door het bestuur en door de leden worden voorgedragen, in het laatste geval schriftelijk bij het secretariaat tenminste zeven dagen vóór een ledenvergadering.
d.De zittingstermijn van de bestuursleden is drie jaar. Deze kan telkens voor drie jaar worden verlengd.
e.Elk jaar treedt ten minste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.
f.Bij een tussentijds ontstane vacature neemt het nieuwgekozen bestuurslid op het rooster van aftreden de plaats in van degene, die hij is opgevolgd.
g.Het bestuur zal in de uitoefening van haar taken worden bijgestaan door diverse door haar in te stellen commissies. Kandidaten hiervoor kunnen door het bestuur en door de leden worden voorgedragen.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Artikel 6a.
a.Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
b.Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, mits daaraan telkens een besluit van de ledenvergadering ten grondslag ligt.
c.De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of met de penningmeester.

VERGADERINGEN.

Artikel 7.
a.Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en verder indien één der bestuursleden dit nodig acht.
Ledenvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt, dan wel een aangesloten lid dit aan het bestuur verzoekt, aan welk verzoek het bestuur gehoor moet geven door binnen één maand een vergadering bijeen te roepen. Bij gebreke daarvan kan het betreffende lid zelf die vergadering bijeenroepen.
b.Ieder jaar wordt, binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, de ledenvergadering gehouden, waarin:
1.de secretaris verslag uitbrengt over het afgelopen verenigingsjaar;
2.de penningmeester verslag uitbrengt over de financiële toestand van de vereniging;
3.de kascommissie verslag uitbrengt;
4.een nieuwe kascommissie, bestaande uit drie vertegenwoordigers uit (één van) de aangesloten leden (niet-bestuursleden) wordt benoemd;
5.de inschrijfgelden opnieuw worden vastgesteld;
6.in eventuele vacatures wordt voorzien.
c.Goedkeuring van het verslag van secretaris en penningmeester door de ledenvergadering strekt hun tot décharge.
d.Alle vergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris door middel van convocaties aan de aangesloten leden, gericht aan het adres van hun hierna in artikel 8 bedoelde vaste correspondent (of diens plaatsvervanger/-vervangster, met een termijn van veertien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet medegerekend.

STEMMINGEN EN BESLUITVORMING.

Artikel 8.
a.In de vergaderingen heeft ieder aangesloten lid één stem, uit te brengen door een door het lid aan te stellen vaste correspondent (of diens plaatsvervanger/-vervangster), die als kontakt-persoon tussen. het lid en de vereniging optreedt en wiens naam en adres vóór één februari van ieder jaar aan het secretariaat moet worden opgegeven.
b.Donateurs hebben geen stemrecht, doch hebben wel toegang tot de ledenvergaderingen.
c.Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.
d.Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten ongetekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aangehouden tot een volgende vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
e.Blanco stembiljetten en ongeldige stembiljetten worden bij een stemming niet meegeteld.
f.Als ongeldig worden die stembiljetten beschouwd, welke niet duidelijk de gevraagde gegevens bevatten, dan wel andere of meerdere gegevens dan gevraagd zijn.

GELDMIDDELEN.

Artikel 9.
De benodigde geldmiddelen tracht de vereniging te verkrijgen door:
1.inschrijfgelden van de leden;
2.bijdragen van de donateurs;
3.giften van derden.

EIGEN RISICO.

Artikel 10.
Deelnemers aan de aktiviteiten, georganiseerd door de "Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging", doen dit geheel voor eigen risico.

WIJZIGING STATUTEN EN ONTBINDING.

Artikel 11.
1.Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vereniging kan slechts worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen, mits in die vergadering tenminste drie/vierde der leden aanwezig is.
2.Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen een tweede vergadering gehouden waarin tot statutenwijziging, dan wel ontbinding der vereniging kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden, mits dit geschiedt met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
3.In de oproep tot een vergadering, als in dit artikel bedoeld, dient te worden vermeld, dat een voorstel tot statutenwijziging, dan wel tot ontbinding der vereniging aan de orde zal worden gesteld. Bij een voorgenomen statutenwijziging dient tevens te worden vermeld, dat de letterlijke tekst der voorgenomen wijziging vanaf vijf dagen vóór de vergadering op één of meer door het bestuur te bepalen plaatsen ter inzage ligt voor de leden.
4.Bij een besluit tot ontbinding der vereniging zal het bestuur met de vereffening der zaken zijn belast.
5.Een eventueel batig saldo of andere bezittingen zullen worden overgedragen aan een instelling ten algemene nutte, die bij het besluit tot ontbinding zal worden aangewezen door de ledenvergadering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 12.
Het bestuur kan een, door de ledenvergadering goed te keuren huishoudelijk reglement opstellen ter regeling van al die zaken, welke verband houden met de praktische gang van zaken binnen de vereniging of waarvan nadere uitwerking noodzakelijk blijkt.
De bepalingen van het reglement, welke slechts krachtens besluit van de ledenvergadering gewijzigd kunnen worden, mogen niet in strijd zijn met de statuten.

SLOTBEPALING.

Artikel 13.
In alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien beslist het bestuur.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is verleden te Zutphen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. Getekend:J.H.Evers,H.Bruggink,W.G.Liet,S.P.Koopman.

VOOR AFSCHRIFT