AVG Privacyverklaring

Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging (Z.B.V.V.)

Beste volleyballers, Zoals velen inmiddels bekend is, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa van kracht geworden. In ons aller belang moet zorgvuldig met privacy gevoelige informatie omgegaan worden. In de onderstaande verklaring kunnen jullie lezen op welke wijze wij als vereniging met jullie gegevens om gaan. We raden jullie aan hier kennis van te nemen. Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging (Z.B.V.V.) is een volleybalvereniging waar een recreatieve mixed volleybalcompetitie gespeeld wordt in Zutphen. Al lang niet meer alleen voor bedrijven: ook vriendenteams, buurtteams, en individuele spelers zijn welkom bij de Z.B.V.V. De teams strijden ieder jaar om zo hoog mogelijk te komen in de eindklassering. Sportief, fanatiek, maar vooral een gezellige strijd. Ook organiseren we jaarlijks het Z.B.V.V. Zomertoernooi en het Bekertoernooi waarbij ook niet deelnemers van de Z.B.V.V. welkom zijn om te komen volleyballen. De Z.B.V.V. speelt wedstrijden in de Hanzehal te Zutphen aan de Fanny Blankers-Koenweg 2 7203 AA Zutphen. Algemeen Indien u lid wordt of deelnemer bent bij de Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging (Z.B.V.V.) of u een donatie doet aan de Z.B.V.V. verstrekt u uw persoonsgegevens aan de Z.B.V.V. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens om het lidmaatschap/deelnemen mogelijk te maken. Zo informeren wij u onder andere per email over diverse activiteiten. Gelet op de groeiende belangstelling rondom de bescherming van persoonsgegevens, informeert de Z.B.V.V. u graag over haar verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor is deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die de Z.B.V.V. van haar leden/deelnemers en donateurs verwerkt. Het bestuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Voorzitter: Hilco Huizing Cort van der Lindenstraat 5 7204LX Zutphen 0614133862 De secretaris van de vereniging is de functionaris gegevensbescherming van Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging (Z.B.V.V.) Hij/zij is te bereiken via info@zbvv.nl U kunt contact opnemen met leden van het bestuur door een email te sturen naar info@zbvv.nl. De huidige bestuursleden kunt u hier vinden. Persoonsgegevens die wij verwerken: Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging (Z.B.V.V.) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Bijzondere persoonsgegevens: foto's van Z.B.V.V. activiteiten, waaronder begrepen wedstrijden. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zbvv.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging (Z.B.V.V.) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Contact met leden, zoals het versturen berichten via WhatsApp - U te informeren over onze activiteiten via email - Voeren van een ledenadministratie - Ter promotie van de vereniging Geautomatiseerde besluitvorming Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging (Z.B.V.V.) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De verwerking van de gegevens begint zodra u zich als lid/deelnemer heeft opgegeven bij de Z.B.V.V. of u een donatie hebt gedaan aan de Z.B.V.V. De Z.B.V.V.bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Van oud-leden (met uitzondering van de ereleden) worden de gegevens uiterlijk twee jaar na het lidmaatschap uit de actieve ledenadministratie verwijderd (tenzij een oud-lid al eerder heeft aangegeven zijn persoonsgegevens verwijderd dienen te worden uit de actieve ledenadministratie). Voorgaande geldt voor alle gegevens uit de categorie persoonsgegevens waaronder - voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Voor ere leden geldt dat wij de persoonsgegevens - voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres bewaren tot opheffing van de vereniging. De reden voor deze termijn is dat wij aan het einde van elk volleybal seizoen (jaarlijks) de nieuwe leden verwerken en oude leden verwijderen uit onze administratieve systemen. De ereleden willen wij nog kunnen benaderen voor bijzondere evenementen en jubilea. Delen van persoonsgegevens met derden Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging (Z.B.V.V.) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging (Z.B.V.V.) gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Nieuwsbrieven De Z.B.V.V. verstuurt nieuwsbrieven met belangrijke informatie over de vereniging, wedstrijden en activiteiten. Met uw opgave als lid/deelnemer gaat u uitdrukkelijk akkoord met het versturen van nieuwsbrieven. Bestaande leden hebben het recht om zich af te melden van de nieuwsbrief. Een afmeldingswens voor de nieuwsbrief kan worden gestuurd naar: info@zbvv.nl. Social media Met uw opgave als lid/deelnemer geeft u uitdrukkelijk toestemming om foto's die tijdens de wedstrijden en toernooien, alsmede tijdens activiteiten van de Z.B.V.V., zijn genomen op social media (waaronder maar niet beperkt tot Facebook) te plaatsen. Bij het plaatsen van foto's op social media streeft De Z.B.V.V. naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De Z.B.V.V. zal naar haar eigen redelijk oordeel geen ongepaste foto's plaatsen. Mocht u een foto, waarop u te zien bent als onpassend kwalificeren, kunt u De Z.B.V.V. uiteraard verzoeken om de foto te verwijderen. De Z.B.V.V. zal aan dit verzoek gehoor geven, mits u daadwerkelijk op de foto te zien bent. De social media platforms, waar De Z.B.V.V. de foto's op plaatst, hebben eigen privacyverklaringen van toepassing verklaard. De Z.B.V.V. heeft geen invloed op deze privacyverklaring en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de omgang van deze social media platforms met de door de Z.B.V.V. geplaatste inhoud. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging (Z.B.V.V.) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zbvv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging (Z.B.V.V.) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Zutphense Bedrijfs Volleybal Vereniging (Z.B.V.V.) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zbvv.nl. Toepasselijk recht en wijziging Op deze privacy verklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Z.B.V.V. is gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen, indien zij dit in het verenigingsbelang noodzakelijk acht of indien de wet over gegevensbescherming wijzigt. Vragen? Mocht u nog vragen of opmerkingen in verband met deze privacyverklaring hebben, dan kunt u deze sturen aan: info@zbvv.nl