Huishoudelijkregelement


HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE Z.B.V.V.
ARTIKEL 1.
De aangesloten leden worden geacht zich te onderwerpen aan alle bepalingen van de statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen, alsmede aan de besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur.

ARTIKEL 2.
A. Tijdens de algemene ledenvergadering dient tenminste een vertegenwoordig(st)er van een lid aanwezig te zijn. Indien deze vertegenwoordig(st)er niet de vaste correspondent of diens plaatsvervang(st)er is heeft deze geen stemrecht (zie statuten art. 8a).
B. Bij niet aanwezig zijn wordt een boete opgelegd aan het afwezige lid. De hoogte van deze boete wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering. Deze boete moet worden voldaan gelijktijdig met het inschrijfgeld voor het nieuwe seizoen. Bij een schriftelijke mededeling van verhindering voor aanvang van de algemene ledenvergadering kan het bestuur overwegen de boete te laten vervallen.

ARTIKEL 3.
De kas kan op gezette tijden worden gecontroleerd wanneer een der bestuursleden dit noodzakelijk acht.

ARTIKEL 4.
De penningmeester moet de kascommissie gelegenheid geven om de kas te controleren in de periode einde verenigingsjaar/algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 5.
De kascommissie moet tijdens de algemene ledenvergadering verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsboekjaar en derhalve moet een der kascommissieleden aanwezig zijn tijdens de algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 6.
Wijzigingen c.q. aanmeldingen van (deelnemende) teams voor een nieuw seizoen, welke schriftelijk voor 1 September bij het secretariaat zijn binnengekomen worden gehonoreerd.

ARTIKEL 7.
A. Inschrijfformulieren voor het nieuwe seizoen worden voor 15 april ter controle naar de ingeschreven leden verzonden. Veranderingen dienen voor 1 juni schriftelijk aan het secretariaat te worden doorgegeven
B. Nieuwe leden kunnen te allen tijde worden ingeschreven. Zij kunnen actief deelnemen wanneer zij ingepast kunnen worden in het wedstrijdschema en wanneer zij de inschrijfgelden over de actieve periode in dat seizoen hebben voldaan.
C. De minimum leeftijd voor de deelnemers van de Z.B.V.V. is 16 jaar. Bij twijfel is het bestuur van de Z.B.V.V. gerechtigd om een bewijs van de leeftijd op te vragen bij het betreffende lid. Indien dit dan niet overlegd kan worden is de deelnemer niet speelgerechtigd.

ARTIKEL 8.
A. De inschrijfgelden voor een nieuw seizoen dienen te worden overgemaakt voor 15 augustus.
B. Bij niet voldoen aan deze verplichting voor 1 oktober worden per maand administratiekosten doorberekend naar het betreffende lid. De hoogte hiervan wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering.
C. Regeling B is ook van kracht bij nota's welke in december worden verstuurd, met dien verstande dat dan 15 februari als uiterste datum wordt gehanteerd.

Artikel 9.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap kunnen reeds betaalde inschrijfgelden niet worden gerestitueerd. Betalingsachterstanden en betalingsverplichtingen welke al ontstaan zijn, dienen alsnog voldaan te worden.

ARTIKEL 10.
Aan- en afmeldingen van de deelnemers dienen schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Personen die niet zijn aangemeld bij het secretariaat mogen alleen deelnemen aan de wedstrijden wanneer artikel 11 lid C van het wedstrijdreglement in acht genomen wordt.

ARTIKEL 11.
De wedstrijdcommissie wordt gevormd door minimaal 2 bestuursleden. Deze commissie heeft tot taak het wedstrijdgebeuren een vloeiend verloop te geven.
ARTIKEL 12.
Indien er niet genoeg bestuursleden zijn is het bestuur gemachtigd een of meer personen aan te wijzen om het bestuur te assisteren bij het wedstrijdgebeuren.

ARTIKEL 13.
Het bestuur kan bij onregelmatigheden corrigerend en/of straffend optreden.

ARTIKEL 14.
De bestuurskandidaat die door de leden wordt aangedragen moet tevens een schriftelijke akkoordverklaring bijvoegen (zie statuten art. 6 lid c.). De bestuurskandidaat die door het bestuur wordt aangedragen moet van te voren worden gevraagd om zijn/haar goedkeuring door het bestuur.

ARTIKEL 15.
Het bestuur treedt volgens rooster af in een periode van 3 jaar. Dit rooster ziet er als volgt uit:
- in het 1e jaar de secretaris en het algemeen bestuurslid
- in het 2e jaar de penningmeester en de algemeen adjunct
- in het 3e jaar de voorzitter

(zie statuten art. 6 lid d. en e.).

ARTIKEL 16.
Personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen op een passende wijze door het bestuur worden bedankt.

ARTIKEL 17.
Tijdens de algemene ledenvergadering kan op voordracht van het bestuur het erelidmaatschap worden verleend. Een erelid heeft:
- toegang tot de algemene ledenvergadering
- vrijstelling van contributie.

ARTIKEL 18.
In gevallen waarin over de uitleg van dit reglement twijfel bestaat, alsmede in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt door het bestuur beslist.


Hiermee vervalt het voorgaand Huishoudelijk Reglement van de Z.B.V.V.

Zutphen, juni 2016.